ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย ศึกษาศาสตร์อื่นๆ
ปีการศึกษา 2554
คณะ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล ผศ.นวพร สรรพานิช
  ชื่อหลัก นวพร สรรพานิช
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Make-a-Paragraph Kit
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ 1. เชิงสาธารณะ 2. เชิงนโยบาย
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ 1.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ 2.มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

กลับ