ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย ศึกษาศาสตร์อื่นๆ
ปีการศึกษา 2554
คณะ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ.อรชร กิจการ
  ชื่อหลัก อรชร กิจการ
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Web Blog URL:http://summarywriting.wordpress.com ประกอบการสอน การเขียนสรุปใจความสำคัญ (summary writing) ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เชิงสาธารณะ
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพฯ

กลับ