ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย ศึกษาศาสตร์อื่นๆ
ปีการศึกษา 2554
คณะ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล Ma Kyu Kyu และ อ.อัญชิสา บุตรไชยเจริญ
  ชื่อหลัก Ma Kyu Kyu
  ชื่อร่วม อัญชิสา บุตรไชยเจริญ
ชื่อผลงาน สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษในรูปแบบนิทานสองภาษาเรื่อง วิหคพลัดถิ่น
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ 1. เชิงสาธารณะ 2. เชิงนโยบาย 3. เชิงพาณิชย์
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนวัดใหม่อมตรส กรุงเทพฯ

กลับ