ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก สังคมศาสตร์
สาขาย่อย การท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2554
คณะ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล ผศ.ณภัทร วุฒิวงศา และ ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์
  ชื่อหลัก ณภัทร ณภัทร
  ชื่อร่วม นิภา กู้พงษ์ศักดิ์
ชื่อผลงาน DVD บูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย: พาน้องท่องเที่ยว เรื่อง TK PARK ศูนย์การเรียนรู้
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ 1. เชิงสาธารณะ 2. เชิงนโยบาย
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ จ.ขอนแก่น

กลับ