ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก มนุษยศาสตร์
สาขาย่อย จริยศาสตร์
ปีการศึกษา 2554
คณะ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล ผศ.เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน และ ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์
  ชื่อหลัก เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน
  ชื่อร่วม นิภา กู้พงษ์ศักดิ์
ชื่อผลงาน DVD บูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย: นิทานคำสอน เรื่อง วินัยของหนู
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ 1. เชิงสาธารณะ 2. เชิงนโยบาย
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนบ้านยางคำ จ.ขอนแก่น

กลับ