ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การตลาด
ปีการศึกษา 2554
คณะ บริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล ดร.นิตนา ฐานิตธนกร อุมารินทร์ ศรีศศิวิมล
  ชื่อหลัก นิตนา ฐานิตธนกร
  ชื่อร่วม อุมารินทร์ ศรีศศิวิมล
ชื่อผลงาน การตัดสินใจเลือกใช้บริการเพ็ทช็อปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารการจัดการและสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-กันยายน 2554, หน้า 40-52
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ