ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก การศึกษา
สาขาย่อย ศึกษาศาสตร์อื่นๆ
ปีการศึกษา 2554
คณะ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ.สุภาภร นพพิชญังกูร
  ชื่อหลัก สุภาภร นพพิชญังกูร
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน แบบฝึกสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : ภาษาพาที เรื่อง ภาษาทันสมัยในเทคโนโลยี
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เชิงสาธารณะ
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

กลับ