ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก มนุษยศาสตร์
สาขาย่อย จริยศาสตร์
ปีการศึกษา 2554
คณะ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ.จรัญญา ดีบุญมี ณ ชุมแพ (ทย.) และ อ.ณฐินี น้อยสุวรรณ์ (ภอ.)
  ชื่อหลัก จรัญญา ดีบุญมี ณ ชุมแพ
  ชื่อร่วม ณฐินี น้อยสุวรรณ์
ชื่อผลงาน DVDบูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย : นิทานสอดแทรกคุณธรรม เรื่อง หิ่งห้อยผู้แสนดี
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนบ้านกุดแคน หมู่ที่ 6 บ้านกุดแคน ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัด มหาสารคาม 44000

กลับ