ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก สังคมศาสตร์
สาขาย่อย การท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2554
คณะ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล ผศ.นิภากู้พงษ์ศักดิ์ และผศ.ณภัทร วุฒิวงศา (อก.)
  ชื่อหลัก นิภา กู้พงษ์ศักดิ์
  ชื่อร่วม ณภัทร วุฒิวงศา
ชื่อผลงาน DVDบูรณาการวิชาการใช้ภาษาไทย: พาน้องท่องเที่ยว เรื่อง Dream World
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนบ้านกงประชานุกูล หมู่ 2 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ ขอนแก่น 40240

กลับ