ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การขาย
ปีการศึกษา 2554
คณะ บริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล ดร.นิตนา ฐานิตธนกร นันทนัช หงษ์โต
  ชื่อหลัก นิตนา ฐานิตธนกร
  ชื่อร่วม นันทนัช หงษ์โต
ชื่อผลงาน การเลือกทำชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) ก่อนการผลิตจริงของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2554, หน้า 41-50
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ