ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก มนุษยศาสตร์
สาขาย่อย จริยศาสตร์
ปีการศึกษา 2554
คณะ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ.จรัญญา ดีบุญมี ณ ชุมแพ อ.ณฐินี น้อยสุวรรณ์
  ชื่อหลัก จรัญญา  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
  ชื่อร่วม ณฐินี น้อยสุวรรณ์
ชื่อผลงาน DVD งานสร้างสรรค์นิทานสอดแทรกคุณธรรม เรื่อง หิ่งห้อยผู้แสนดี
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เชิงสาธารณะ
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนบ้านกุลแคน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

กลับ