ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก มนุษยศาสตร์
สาขาย่อย ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2554
คณะ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ.ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล
  ชื่อหลัก ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน DVD งานสร้างสรรค์นิทานสอดแทรกคุณธรรมภาษาจีน เรื่อง บทเรียนของเจ้านกจอมขี้เกียจ
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เชิงสาธารณะ
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนภาษาพาเพลิน ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์มาร์ท ถ.พระราม 3 กรุงเทพฯ

กลับ