ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก ศิลปะ
สาขาย่อย การออกแบบ
ปีการศึกษา 2554
คณะ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ.ทรงวาด สุขเมืองมา
  ชื่อหลัก ทรงวาด สุขเมืองมา
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ไฮไฟเบอร์เครป
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ร้าน Coffee Boulevard, ถนน กำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (JJ MALL)

กลับ