ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การตลาด
ปีการศึกษา 2554
คณะ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ.ศิริณญา เพชรจันทร ดร.ภูเกริก บัวสอน
  ชื่อหลัก ศิริณญา เพชรจันทร
  ชื่อร่วม ภูเกริก บัวสอน
ชื่อผลงาน การจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจ (ร้านมวกเหล็กสเต็กเฮ้าส์)
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เชิงพาณิชย์
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ร้านมวกเหล็กสเต็กเฮ้าส์ จังหวัดสระบุรี

กลับ