ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก สังคมศาสตร์
สาขาย่อย การท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2554
คณะ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ.สมฤทัย ณ น่าน
  ชื่อหลัก สมฤทัย ณ น่าน
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัด สินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เชิงพาณิชย์
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ บริษัท Grand Circle Corporation (Thailand) Co Ltd 92/7 อาคารสาทรธานี 2 แขวงสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

กลับ