ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก สังคมศาสตร์
สาขาย่อย การท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2554
คณะ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล ผศ. นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ รศ. กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์
  ชื่อหลัก นิภา กู้พงษ์ศักดิ์
  ชื่อร่วม กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์
ชื่อผลงาน DVD บูรณาการวิชาภาษาไทย : พาน้องเที่ยว เรื่อง ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน บ้านจระเข้ ตำบลบ้าน หัวนาจระเข้หนองแปน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40240

กลับ