ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก สังคมศาสตร์
สาขาย่อย สังคมและวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2554
คณะ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล ดร. สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล อ.แสงเดือน รตินธร และ ภวัต พรหมพนิต
  ชื่อหลัก สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล
  ชื่อร่วม แสงเดือน รตินธร ภวัต พรหมพนิต
ชื่อผลงาน เกมภาพปริศนา Wat Wat Wat Pho!
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เชิงสาธารณะ
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 248 ถนนท้ายวัง พระบรมมหาราชวัง  พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

กลับ