ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก สังคมศาสตร์
สาขาย่อย สังคมและวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ธนวุฒิ นัยโกวิท และ ธีรพล ภูรัต
  ชื่อหลัก ธนวุฒิ นัยโกวิท
  ชื่อร่วม ธีรพล ภูรัต
ชื่อผลงาน การบริหารประเด็น: เครื่องมือการจัดการองค์การในสภาวการณ์ของโลกเชิงพลวัต
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารนักบริหาร, 32(1), 144-150.
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ