ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การตลาด
ปีการศึกษา 2554
คณะ มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อ - นามสกุล อ. แสงเดือน รตินธร และ ดร. ภูเกริก บัวสอน
  ชื่อหลัก แสงเดือน รตินธร
  ชื่อร่วม ภูเกริก บัวสอน
ชื่อผลงาน การจัดทำแผนการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (ร้าน O’Ros)
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เชิงพาณิชย์
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ร้าน O’Ros 317 ถนน ราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

กลับ