ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก คอมพิวเตอร์
สาขาย่อย การออกแบบระบบ
ปีการศึกษา 2554
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล อ.ประพาฬ กาญจโนภาศ
  ชื่อหลัก ประพาฬ กาญจโนภาศ
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง บริษัท ฟรีแลนเซอร์ คอร์ปเรชั่น จำกัด
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ สามารถนำไปบริหารจัดการคลังสินค้าบริษัทได้ดี โดยสามารถดำเนินการผ่านช่องทาง Internet ซึ่งสามารถตรวจสอบยอดซื้อ-ขาย สินค้าได้แบบทันเหตุการณ์
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ บริษัท ฟรีแลนเซอร์ คอร์ปเรชั่น จำกัด

กลับ