ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก คอมพิวเตอร์
สาขาย่อย การออกแบบระบบ
ปีการศึกษา 2554
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล ผศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์
  ชื่อหลัก อานนท์ สุขเสถียรวงศ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน โครงการวิจัยพัฒนาระบบบันทึกพฤติกรรม กรณีศึกษา: โรงเรียนบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ ระบบบันทึกพฤติกรรม กรณีศึกษา โรงเรียนบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสบความสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน จุดสำคัญของระบบ คือการตรวจสอบประสิทธิภาพของนักเรียนและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่โรงเรียนบางบาล ระบบสามารถช่วยให้อาจารย์ในโรงเรียนจัดการกับข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่อาจมีปัญหาในการเรียนในอนาคตได้เป็นอย่างดี
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลับ