ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก คอมพิวเตอร์
สาขาย่อย การออกแบบระบบ
ปีการศึกษา 2554
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล อ.สรพรรค ภักดีศรี
  ชื่อหลัก สรพรรค ภักดีศรี
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา: บริษัท ทูบี-เซอร์
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เป็นการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อนำเสนอสารสนเทศ บริษัท ทูบี-เซอร์ ให้แก่ผู้สนใจอบรมคอมพิวเตอร์และใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูล และการจัดการข้อมูลของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น และมีการประเมินผลจากผู้ใช้งานในบริษัทและผู้ใช้งานทั่วไป ผลการประเมินระบบสารสนเทศอยู่ในระดับดี
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ บริษัท ทูบี-เซอร์

กลับ