ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก คอมพิวเตอร์
สาขาย่อย การออกแบบระบบ
ปีการศึกษา 2554
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล อ.เสาวณี แซ่ตั้ง
  ชื่อหลัก เสาวณี แซ่ตั้ง
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน โครงการวิจัยพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าออนไลน์ Inventory and Stock Management Online System
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ การนำไปใช้การจัดการคลังสินค้าภายในโกดังเก็บสินค้าโดยผ่านระบบออนไลน์ และการสั่งสินค้าจากหน้าร้านขายสินค้าได้รวดเร็วในการค้นหาสินค้า ลดความผิดพลาดในการคำนวณสินค้าและราคาสินค้า
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ร้านรีวิว (Review Shop)

กลับ