ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก คอมพิวเตอร์
สาขาย่อย การพัฒนาซอฟแวร์
ปีการศึกษา 2554
คณะ วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่อ - นามสกุล อ.วรพจน์ ส่งเจริญ
  ชื่อหลัก วรพจน์ ส่งเจริญ
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน โปรแกรมนำชม พระราชวังในความดูแลสำนักพระราชวังแบบเสมือนจริง
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ Interactive Virtual Tour Website นำชมพระราชวังในความดูแลสำนักพระราชวัง 1. พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 2. พระที่นั่งวิมานเมฆ และกลุ่มพระราชวังดุสิต 3. พระราชวังบางปะอิน 4. พระตำหนักภูพิงราชนิเวศน์ 5. พระราชวังสนามจันทร์ 6. พระตำหนักประทับแรม อำเภอปากพนัง ในระบบนำชม เสมือนจริงแบบโต้ตอบได้ 360 องศา
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง

กลับ