ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย การสื่อสาร
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อริชัย อรรคอุดม และ เสริมยศ ธรรมรักษ์
  ชื่อหลัก อรรคอุดม อริชัย
  ชื่อร่วม เสริมยศ ธรรมรักษ์
ชื่อผลงาน การรับรู้กับแนวทางการศึกษาการสื่อสารตราสินค้า
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารนักบริหาร, 31(4), 65-72.
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ