ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย ภาพยนตร์
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อุรพงศ์ แพทย์คชา
  ชื่อหลัก อุรพงศ์ แพทย์คชา
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน บทบาทของการตลาดระบบ ผสมผสานในธุรกิจภาพยนตร์ไทย
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารนักบริหาร, 32(2), 42-52
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ