ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก คอมพิวเตอร์
สาขาย่อย การออกแบบระบบ
ปีการศึกษา 2554
คณะ วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่อ - นามสกุล อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์
  ชื่อหลัก สุรพล เสวตสมบูรณ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน Logistic Model Pick-up Route for 7-11 Project
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ 1. บริหารเส้นทางในการจัดเก็บกระดาษลัง 7-11 ในเขตกทม. 1,450 สาขา แบ่งเป็นเส้นทางละ 22 สาขา รวมเป็น 65 เส้นทาง 2. บันทึกและบริหารข้อมูลการจัดเก็บในแต่ละสัปดาห์ 3. ควบคุมการใช้พลังงาน (Fuel Consumption) ของรถประจำเส้นทางทั้งหมด 22 คัน
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ Wongpanit Suvarnabhumi

กลับ