ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก บริหารธุรกิจและการจัดการ
สาขาย่อย การตลาด
ปีการศึกษา 2554
คณะ วิทยาลัยนานาชาติ
ชื่อ - นามสกุล อ.สุรพล เสวตสมบูรณ์
  ชื่อหลัก สุรพล เสวตสมบูรณ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน สำรวจปัญหาและความต้องการของร้านสหกรณ์กรุงเทพ
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ 1. การพัฒนาบุคลากรในการแก้ปัญหาด้วย IT 2. การวางแผนงานในเชิงนโยบายด้วย PDCA 3. การพัฒนาและแก้ปัญหาด้วย Model 7-Management Tool
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ร้านสหกรณ์กรุงเทพสาขาพระปิ่นเกล้า บางลำพู เอกมัย และ ลาดหญ้า

กลับ