ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก เศรษฐศาสตร์
สาขาย่อย เศรษฐมิติ
ปีการศึกษา 2554
คณะ เศรษฐศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ดร. กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ
  ชื่อหลัก กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน The Relationships between Demographic factors and Water Quality: An Econometric Analysis Using Panel Data
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กลับ