ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก เศรษฐศาสตร์
สาขาย่อย เศรษฐมิติ
ปีการศึกษา 2554
คณะ เศรษฐศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ผศ.นิษากร สิริวัฒน์
  ชื่อหลัก นิษากร สิริวัฒน์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน อิทธิพลของประสิทธิผลและการควบคุมการคอรัปชั่นของภาครัฐ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: การศึกษาเชิงประจักษ์ระหว่างประเทศ
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักข้อมูลกลาง องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์

กลับ