ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย ภาพยนตร์
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล พีรชัย เกิดสินธุ์
  ชื่อหลัก พีรชัย เกิดสินธุ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน บทบาทแบบชาวนา นักบวช และนักรบ กับการขยายตัวของชุมชนแบบออนไลน์ในภาพยนตร์เรื่อง The Social Network
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารนักบริหาร, 31(4), 183-191.
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ