ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิติศาสตร์
สาขาย่อย นิติศาสตร์ทั่วไป
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิติศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล อ. เกรียงไกร รอบรู้
  ชื่อหลัก เกรียงไกร รอบรู้
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน บทความวิชาการเรื่อง ประชาธิปไตยไทยกับความล้มเหลวของกระบวนการการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารวิชาการศรีปทุมชลบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ก.ย. – พ.ย. 2554
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ