ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย ศิลปะการแสดง
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ณัฐวัฒน์ วงศ์วิลาสนุรักษ์
  ชื่อหลัก ณัฐวัฒน์ วงศ์วิลาสนุรักษ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน สัมพันธบทในธุรกิจสื่อบันเทิงไทย
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารนักบริหาร, 32(2), 103-110
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ