ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก สังคมศาสตร์
สาขาย่อย สังคมและวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล วรรณ์ขวัญ พลจันทร์
  ชื่อหลัก วรรณ์ขวัญ พลจันทร์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน มนุษย์กับศิลปะ
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารนักบริหาร, 31(4), 174-177.
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ