ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย การละคร
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล พรรณศักดิ์ สุขี
  ชื่อหลัก พรรณศักดิ์ สุขี
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ศรัทธาไม่มีสี ความดีไม่มีฝ่าย: แก่นความคิดเรื่องความแตกต่าง คุณค่า และคุณธรรมในละครเพลงเรื่อง ข้าวนอกนา
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารนักบริหาร,32(1), 59-64.
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ