ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย ศิลปะการแสดง
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล พรรณศักดิ์ สุขี
  ชื่อหลัก พรรณศักดิ์ สุขี
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน การเปิดสอนหลักสูตรศิลปะการแสดงในสถาบันอุดมศึกษาของไทย ปัญหาเรื่องแนวคิดจินตนิยมในสังคมทุนนิยมบริการ
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารนักบริหาร, 31(4), 80-91.
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ