ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย การสื่อสาร
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล สุกฤตา หิรัณยชวลิต
  ชื่อหลัก สุกฤตา หิรัณยชวลิต
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารเกษตรอินทรีย์
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ Veridian E-Journal, 4 (กันยายน-ธันวาคม), 1-8.
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ