ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย การละคร
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ธรรญธร ปัญญโสภณ
  ชื่อหลัก ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน ละครโทรทัศน์เพื่อเยาวชนกับการพัฒนาสังคมไทย
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารนักบริหาร, 31 (4), 15-19
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ