ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย การละคร
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ธรรญธร ปัญญโสภณ
  ชื่อหลัก ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน กว่าจะเป็นบทละครโทรทัศน์: ปัญหาของผู้เรียนสู่แนวทางการสอนของผู้สอน
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารนักบริหาร, 32 (2), 133-142
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ