ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย วารสารศาสตร์
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์
  ชื่อหลัก ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน อิทธิพลของนิตยสารต่อผู้อ่านในยุคสังคมบริโภคนิยม
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารนักบริหาร 32 (2) 111-119.
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ