ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิติศาสตร์
สาขาย่อย นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิติศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ผศ. ศิริชัย มงคลเกียรติศรี
  ชื่อหลัก ศิริชัย มงคลเกียรติศรี
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน A Self-Judging Measure กับอำนาจในการพิจารณาคดีขององค์กรยุติธรรมระหว่างประเทศ
ประเภทผลงาน ผลงานวิจัย
ประเภทของการเผยแพร่
แหล่งเผยแพร่ วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
ระดับการเผยแพร่ การตีพิมพ์ในวารสาร
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์

กลับ