ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย วิทยุและโทรทัศน์
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล วารินทร์ ภัทรปทุมทอง
  ชื่อหลัก วารินทร์ ภัทรปทุมทอง
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน โครงการทดลอง (Pilot TV Project) ภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นรายการประเภทนิตยสารทางอากาศ (Magazine TV) ที่มีเนื้อหาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการออกแบบ ชื่อรายการ Luxury Living ซึ่งผลิตร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่อง Thai-ASEAN News Network (TAN Network) ทาง True Visions 78
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ 1.เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านที่อยู่อาศัยของคนเมือง และความเคลื่อนไหวของวงการอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และการออกแบบตกแต่งภายใน รวมทั้งการสร้างบรรยากาศที่อยู่อาศัยอันพึงประสงค์ในยุคสมัยปัจจุบัน แก่ผู้ชมทั่วไป และนักธุรกิจ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ Thai-ASEAN News Network (TAN Network) True Visions 78 2.เพื่อสะท้อนให้เห็นการเจริญเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และความต้องการของตลาดอันมีผลมาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค 3.เพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาและรูปแบบรายการสาระประโยชน์ที่แตกต่างจากช่องฟรีทีวีทั่วไป
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สถานีโทรทัศน์ Thai-ASEAN News Network (TAN Network) ออกอากาศทาง True Visions 78

กลับ