ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย การละคร
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล บุญพงษ์ พานิช
  ชื่อหลัก บุญพงษ์ พานิช
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน โครงการละครประเด็นศึกษา : ตอนศาลพ่อปูเธียร์เตอร์มหรสพแห่งคลังประสบการณ์
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ เสริมสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมโดยใช้คลังประสบการณ์ที่ผู้สูงอายุมีให้เกิดประโยชน์
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี

กลับ