ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย ศิลปะการแสดง
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล วรรณ์ขวัญ พลจันทร์
  ชื่อหลัก วรรณ์ขวัญ พลจันทร์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน การสร้างฐานองค์ความรู้ด้านศิลปวัมนธรรมร่วมสมัยศิลปะการแสดง
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ การบริหารจัดการด้านศิลปะการแสดงสู่อุตสาหกรรมบันเทิง
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

กลับ