ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย การละคร
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ
  ชื่อหลัก ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบำบัดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเยียวยาภาวะการกระทบกระเทือนทางจิตใจในรูปแบบของศิลปะบำบัด การเคลื่อนไหวบำบัด และ ละครบำบัด
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ ใช้เพื่อเผยแพร่ความรู้ แก่สมาชิกสมาคมและผู้ที่สนใจ ในแง่สิ่งที่เรียนรู้ ไปประยุกต์ในงานวิจัย
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

กลับ