ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย การละคร
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ
  ชื่อหลัก ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะบำบัดเพื่อเยียวยาปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมสำหรับผู้ป่วยจิตเวช
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ ใช้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ต่อองค์กรวิชาชีพ นักจิตวิทยา ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลับ