ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย การสื่อสาร
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ปฐมาพร เนตินันทน์ และ สุนทรี ผลวิวัฒน์
  ชื่อหลัก ปฐมาพร เนตินันทน์
  ชื่อร่วม สุนทรี ผลวิวัฒน์
ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาดของสถาบันอุดมศึกษากับแนวโน้มการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษา: โรงเรียนหอวัง
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ งานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อประกอบการกำหนดแนวทาง นโยบาย หรือในการรณรงค์เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

กลับ