ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย การโฆษณา
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ฉันทนา พลอินทวงษ์
  ชื่อหลัก ฉันทนา พลอินทวงษ์
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน การสำรวจสภาพการดำเนินงานการจัดกิจกรรม MADD on the road 2012 การจัดกิจกรรมที่เน้นความบันเทิงสอดแทรกความรู้ด้านการโฆษณาที่เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ งานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อประกอบการกำหนดแนวทาง นโยบาย หรือในการรณรงค์เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

กลับ