ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย วิทยุและโทรทัศน์
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ปณต สุสุวรรณ
  ชื่อหลัก ปณต สุสุวรรณ
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน สารคดีรายการพลวัตพัฒนา ตอน ต้นกล้าคุณธรรม/ศาสตร์ ศิลป์ ธรรม
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ 1. เพื่อส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกแก่นักเรียนโดยใช้ธรรมะเป็นสื่อให้เยาวชนมีสติทั้งในเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน 2. เพื่อส่งเสริมการนำศิลปะมาประยุกต์เป็นสื่อในการเรียนธรรม
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมไอพีเอ็ม ท้องถิ่นไทย และกองทุนนิธิไทยสยาม

กลับ