ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อมูลผลงานทางวิชาการ

สาขาหลัก นิเทศศาสตร์
สาขาย่อย วิทยุและโทรทัศน์
ปีการศึกษา 2554
คณะ นิเทศศาสตร์
ชื่อ - นามสกุล ปณต สุสุวรรณ
  ชื่อหลัก ปณต สุสุวรรณ
  ชื่อร่วม -
ชื่อผลงาน สารคดีเรื่อง ความเข้มแข็งของชุมชนในการรับมือน้ำท่วม
ประเภทผลงาน งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ประเภทของการเผยแพร่ 1. เพื่อชี้แนะถึงอนาคตของคนในชุมชนว่าจะมีการป้องกันการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ 2. เพื่อศึกษาเรียนรู้ความเป็นอยู่ของคนในเขตคลอง 4 ในปัจจุบันหลังสถานการณ์น้ำท่วม
แหล่งเผยแพร่
ระดับการเผยแพร่
หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ชุมชนคลองสี่ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

กลับ